+48 22 872 27 22gm@gmrecords.pl

Przetarg na nabycie przedsiębiorstwa upadłego „GM Records Marek Grela” w Warszawie

0

SĘDZIA KOMISARZ 

postępowania upadłościowego Marka Greli

ogłasza przetarg na nabycie przedsiębiorstwa upadłego „GM Records Marek Grela” w Warszawie

Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo upadłego Marka Greli prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „GM Records Marek Grela” w Warszawie za cenę wywoławczą: 6.000.000 zł (sześć milionów złotych).

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (jak w postanowieniu Sędziego komisarza), należy umieścić w zamkniętej kopercie o formacie mniejszym niż A4, a tę kopertę umieścić w drugiej zamkniętej kopercie formatu A4. Każda z kopert winna być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie podaną sygnaturę akt „X GUp 4/15” oraz  wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę

Zainteresowani  winni  składać  oferty  w  terminie  do  dnia 13 lipca 2017 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych  i  naprawczych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

Oferent jest zobowiązany załączyć do oferty dowód wpłaty wadium w wysokości 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości:

GM Records Marek Grela (w upadłości likwidacyjnej) ul. Heliotropów 45/53 04-796 Warszawa

ING Bank Śląski 78 1050 1025 1000 0090 3030 0694

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2017 r., w gmachu Sądu, w sali nr 14, o godz. 11.00

Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie bez podawania przyczyny.

 Wszelkie informacje techniczne i majątkowe o przedsiębiorstwie, postanowienie Sędziego komisarza http://www.gmrecords.pl/o-firmie/przetargi/oraz wycena przedsiębiorstwa są do wglądu w BIURZE SYNDYKA oraz pod nr tel.:  664 902 951.

Warunki przetargu